Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD / MI Semester 2 K13

Berikut kami sampaikan Contoh Soal Latihan UKK Bahasa Jawa untuk Kelas 1 2 3 4 5 dan 6 SD / MI Semester 2 Kurikulum 2013. UKK merupakan Ulangan Kenaikkan Kelas atau sering disebut juga dengan PAT adalah Penilaian Akhir Tahun atau juga PAS Penilaian Akhir Semester. Pada soal yang kami berikan sudah diberikan dengan kunci jawaban agar memudahkan adik-adik dalam belajar pada semester genap ini.

soal ukk bahasa jawa sd

1. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1

 • Soal Pilihan Ganda : 20 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

15. Basa kramane rambut yaiku ...

a. mustaka
b. rikma
c. waja

16. Perangane awak kang ono ing sirah iku ...

a. kuping, pipi, mripat
b. pipi, mripat, kuku
c. mripat, lambe, geger

17. Mlaku migunakake perangane awak yaiku ...

a. sikil
b. tangan
c. sirah

18. Pundhak digunakake kanggo ...

a. nulis
b. mangan
c. mikul

19. Nulis migunakake perangane awak ...

a. sirah
b. dhadha
c. tangan

20. Idep iku kanggo nglindungi ... saka bledug.

Perangane awak kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. pasuryan
b. talingan
c. paningal

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

2. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2

 • Soal Pilihan Ganda : 20 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

1. Gugur gunung tandang gawe.

Tandang gawe tegese ...

a. dolanan gawe
b. nyambut gawe
c. gawe dolanan

2. Tembang "Gugur Gunung" nduweni piwulang ...

a. tulung tinulung
b. munggah gunung
c. dolan neng gunung

3. Wacanen kang permati!

Jamuran

Jamuran, ya gege thok
Jamur apa, ya gege thok
Jamur payung ngrembuyung kaya lembayung

Irah-irahane tembang ing ndhuwur yaiku ...

a. Ngrembuyung
b. Lembayung
c. Jamuran

4. Tembang dolanan iku menawa nembang sinambi ...

a. dolanan
b. turonan
c. playonan

5. Wajibe dadi murid ora keno pijer ...

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. dolan
b. pamit
c. sinau

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

3. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 3

 • Soal Pilihan Ganda : 20 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

10. Ibu lunga menyang pasar.

Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku ..

a. Ibu lunga nang pasar
b. Ibu tindak dhateng pasar
c. Ibu tindak menyang peken
d. Ibu tindakan ana pasar

11. Wong kang drajate dhuwur ing tembang dolanan jaranan digambarake kanthi paraga ...

a. menteri
b. para abdi
c. ndara bei
d. ndara ayu

12. Wacanen kang permati!

Srengenge Nyunar

Ing wayah isuk Jagone kluruk
Rame swarane pathing kemruyuk
c. Adhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

Sing kluruk ing wayah esuk yaiku ...

a. manuk
b. jago
c. wedhus
d. sapi

13. Wacanen kang permati!

Sadhuwuring gunung
Sasat ratu sineweka

Tembung "Sineweka" ndhuweni teges ..

a. dhuwure
b. lungguhake
c. dijejerke
d. didelok

14. Wacanen kang permati!

Lintang Sumebar
Lintange sumebar ing langit pating gelebyar
ora ana mega ora ana mendhung

Sing sumebar ing langit wayah bengi yaiku ...

a. lintange
b. mendhunge
c. megane
d. langite

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

4. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4

 • Soal Pilihan Ganda : 25 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

5. Miturut crita ing ndhuwur dumadine gunung Tangkuban Perahu saka ...

a. Sangkuriang
b. Dayang Sumbi
c. sendhang
d. prau

6. Kang diprentahne Dayang Sumbi menyang Sangkuriang yaiku nggawe ...

a. gunung lan prau
b. sendhang lan prau
c. prau kanthi sewengi
d. sendhang lan gunung

7. Tembang macapat cacahe ana ...

a. 9
b. 10
c. 11
d. 12

8. Cacahing larik saben sapada ana ing tembang macapat diarani ...

a. guru lagu
b. guru wilangan
c. guru gatra
d. guru tembang

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

5. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 5

 • Soal Pilihan Ganda : 25 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

8. Dongane Mbok Randha ing ngarsane Gusti Allah supaya ...

a. bagas waras
b. sugih bandha
c. diwenehi anak
d. diwenehi ngilmu

9. Buto Ijo nulungi Mbok Randha kanthi menehi ....

a. sedulur
b. tanduran
c. anak
d. wiji timun

10. Titikane crita salah sijine ora keweruhan sapa sing nganggit, kang diarani ....

a. kolektif
b. anonim
c. antonim
d. akronim

11. Mbok Randha urip dhewe ora nduwe anak.

Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo basa krama yaiku ....

a. Mbok Randha gesang piyambak mboten kagungan putra.
b. Mbok Randha gesang piyambak mboten gadhah anak.
c. Mbok Randha gesang dewe mboten kagungan putra.
d. Mbok Randha urip piyambak mboten kagungan putra.

12. Tegese tembung "ngayahi jejibahan" yaiku ngayahi ....

a. pegawean
b. kewajiban
c. karukunan
d. klangenan

13. Paraga ana ing crita kang dadi lakon diarani ....

a. antagonis
b. protagonis
c. intragonis
d. tritagonis

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

6. Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 6

 • Soal Pilihan Ganda : 25 butir soal
 • Soal Essay              : 10 butir soal
 • Soal Uraian             : 5 butir soal

Berikut contoh sebagian soal tersebut :

1. Micara gagasan utawa panemu sarana lisan ana ngarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu, iku pengertian saka ....

a. geguritan
b. sesorah
c. sajak
d. parikan

2. Kang kudu disiapake nalika arep gawe sesorah yaiku ....

a. dhadaran
b. cangkriman
c. congkrongan
d. geguritan 

3. Kang kudu digatekake menawa sesorah suara kudu ....

a. banter
b. alus
c. lirih
d. cepet

4. Sikap kang kudu digantekake nalika sesorah yaiku ....

a. mesam-mesem
b. ndhingkluk
c. ndhangak
d. mantep lan tatag

5. Urutane sesorah yaiku ....

a. isi – panutup – purwaka – salam pambuka – pengarep – arep
b. panutup – salam pambuka – isi – pengarep – arep – purwaka
c. salam pambuka – purwaka – isi – pengarep – arep – panutup
d. salam pambuka – isi – panutup – pengarep – arep – purwaka

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

Demikian Contoh Soal Latihan UKK / PAT Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News