Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Bahasa Jawa Kelas 4 - Berikut kami sampaikan contoh soal beserta kunci jawaban PAT atau Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas UKK Bahasa Jawa untuk peserta didik Kelas 4 SD (Sekolah Dasar) pada Semester 2 Genap Kurikulum 2013 / K13.

soal pat bahasa jawa kelas 4

Sebelum melaksanakan Penilaian Akhir Tahun adik-adik dapat mempelajari contoh soal yang kami sampaikan berikut. Agar dalam melaksanakan Ulangan Kenaikan Kelas nanti mendapatkan nilai yang diinginkan sehingga bisa naik kelas dengan baik.

Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa untuk Kelas 4 SD ini bisa juga digunakan oleh bapak dan ibu wali kelas satu dalam membuat soal sebagai bahan belajar anak didiknya. Contoh Soal Bahasa Jawa ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban serta dapat do download pada link yang kami berikan di akhir postingan ini.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban Bhs Jawa Kelas 4 (empat) semester 2, file yang kami berikan dalam bentuk .doc atau .docx sehingga dapat dengan mudah bapak ibu guru buka pada salah satu aplikasi pengolah kata yakni Microsoft Word yang ada pada komputer dan laptop anda.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut Soal Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas (PAT/UKK) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas Empat SD Semester 2 K13 beserta Kunci Jawaban.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013

SOAL PAT BAHASA JAWA KELAS 4 SD

I. Pilihan Ganda

1. Crita rakyat kang gegayutan karo dumadine sawijining panggonan yaiku ...

a. legenda
b. mite
c. dongeng
d. saga

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 2 - 3!

Sawijining dina, petani mau lunga menyang kali ing cedhak omahe, dheweke nduwe gagasan nggolek iwak ing kali kanggo lawuh dina iki. Kanthi mung nggawa panggon iwak, pancing siji, lan pakan, dheweke nuli mangkat menyang kali. Sakwise teka ing kali dheweke langsung nguncalke pancinge. Sak suwene nunggu pancinge dipangan iwak, dheweke ndongo, "Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki". Sawetara wektu sakwise ndongo, pancing sing diuncalne mau ketok obah-obah. Petani mau cepet-cepet nggeret pancinge. Petani kesebut seneng banget, amarga dheweke oleh iwak sing gedhe banget.

2. Piranti kang digawa petani menyang kali yaiku ...

a. panggon iwak, pancing siji, lan pakan
b. Panggon iwak, pancing, lan ngombe
c. klambi salin, pancing siji, lan pakan"
d. klambi salin, pancing, ngombe, lan pakan

3. "Dheweke nuli mangkat menyang kali"

Tembung liyane saka tembung nuli yaiku ...

a. bubar
b. banjur
c. ora
d. arep

4. "Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki".

Piwulang becik saka ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. njaluk iwak sing akeh marang gusti
b. saben dina kudu golek iwak sing akeh
c. pagawean kudu dibarengi ndongo
d. gusti Allah wis pirso karepe dewe

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 - 6!

Ing kana ana wanita ayu jenenge Dayang Sumbi. Dheweke nduwe putra lanang sing jenenge Sangkuriang. Ing sawijining dina Sangkuriang lunga amarga dheweke salah. Sawise puluhan taun dheweke bali. Nalika bali, dheweke weruh Dayang Sumbi lan kepingin omah-omah. Dheweke ora ngerti menawa wanita iki ibune. Dayang Sumbi, sing ngerti manawa Sangkuriang iku putrane, nolak. Nanging, Sangkuriang tetep negesake. Dayang Sumbi uga menehi katrangan kanggo nggawe sendhang lan prau kanthi sewengi. Nanging, Sangkuriang gagal nglakoni. Dheweke uga nendahang prau kasebut dadi gunung sing saiki dikenal kanthi jeneng Tangkuban Perahu.

5. Miturut crita ing ndhuwur dumadine gunung Tangkuban Perahu saka ...

a. Sangkuriang
b. Dayang Sumbi
c. sendhang
d. prau

6. Kang diprentahne Dayang Sumbi menyang Sangkuriang yaiku nggawe ...

a. gunung lan prau
b. sendhang lan prau
c. prau kanthi sewengi
d. sendhang lan gunung

7. Tembang macapat cacahe ana ...

a. 9
b. 10
c. 11
d. 12

8. Cacahing larik saben sapada ana ing tembang macapat diarani ...

a. guru lagu
b. guru wilangan
c. guru gatra
d. guru tembang

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 9 - 10!

Gambuh

Sekar gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kelantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadalu warsa kapatuh
Katutuh pan dadi awon

9. Guru wilangan lan guru lagu gatra katelu ana tembang ing ndhuwur yaiku ...

a. 12i
b. 12u
c. 11i
d. 11u

10. Kang dikarepake ukara "kang cinatur polah kang kelantur" yaiku ...

a. tumindak becik dadi tuladha
b. tumindak ala enggal sirna
c. tumindak becik diuri-uri
d. tumindak ala dadi guneman

11. Kang kalebu ciri-ciri tembang Gambuh yaiku ...

a. sapada ana 5 gatra, gatra 2 guru lagune "u"
b. sapada ana 5 gatra, gatra 3 guru lagune "u"
c. sapada ana 5 gatra, gatra 4 guru lagune "i"
d. sapada ana 5 gatra, gatra 5 guru lagune "i"

12. Tembang Gambuh iku kalebu tembang macapat.

Menawa didadekake basa krama ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. Sekar Gambuh iku kalebet sekar macapat
b. Sekar Gambuh menika kalebet sekar macapat
c. Tembang Gambuh menika kalebu tembang macapat
d. Tembang Gambuh menika kalebet tembang macapat

13. Gatekna tembang!

Gambuh

Tulung tinulung iku
Sikep becik sing pantes tiniru
Aja padha seneng duwe ati iri
Sikep iri gawe mungsuh
Becik singkirna sing adoh

Kang diarani sikep becik ana tembang ing ndhuwur yaiku ...

a. duwe ati iri
b. sikep iri
c. tulung tinulung
d. gawe mungsuh

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 14 - 15!

Cerita Bima Bungkus diwiwiti cerita sedhihe Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi. Kacarita, Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi sedhih amarga putrane nomer loro, yaiku Bima lara lan durung ana tambane. Kahanan kaya mengkono gawe sedhih Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi saengga ngutus Arjuna supaya nemoni Begawan Abiyasa ing pertapan Rahtawu. Sanalika iku Arjuna ngadhep sowan marang simbahe, Begawan Abiyasa ing pertapan Rahtawu. Dheweke banjur matur bab sedhihe rama ibune.

14. Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi sedhih amarga ...

a. Arjuna nemoni Begawan Abiyasa
b. Dewi Kunthi durung ana tambane
c. Begawan Abiyasa tilar donya
d. Bima lara durung ana tambane

15. Arjuna sowan marang Begawan Abiyasa menyang ...

a. Bumi Sedhayu
b. Negara Ngastina
c. Pertapan Rahtawu
d. Pertapan Kurukshetra

16. Anake sing nomer 3 lagi sinau.

Ukara ing dhuwur digawe basa krama yaiku ...

a. Anakipun ingkang nomer telu nembe sinau
b. Anakipun ingkang nomer tiga nembe sinau
c. Putranipun ingkang nomer telu nembe sinau
d. Putranipun ingkang nomer tiga nembe sinau

17. Wacanen kang permati!

Sawise iku Dewi Umayi menehi sandhangan marang Bima. Bima sing nembe mari bingung marang jati dirine. banjur ketemu Semar sing njelasake yen Bima iku putrane Prabu Pandhu. Mula dina iku Bima nduwe jeneng Bratasena.

Sing njelasake yen Bima iku putrane Prabu Pandhu yaiku ...

a. Dewi Umayi
b. Prabu Pandhu
c. Semar
d. Bratasena

18. Wacanen kang permati!

Anane Bima ing tengah alas, digawe kesempatan karo Kurawa. Pihak Kurawa, ethok-ethok mecah si Bungkus. Sejatine mung pingin nyilakani si Bungkus Bima. Bima sing bakal dadi satriya asline sekti. Dadi kabeh senjata saka kurawa ora mempan nembus utawa nglarani Bima.

Kurawa ethok-ethok mecah si Bungkus Bima kang tujuane ...

a. nylametne
b. nyilakani
c. ngopeni
d. nguri-uri

19. Wacanen kang permati!

Nalika bungkus pecah, dadi perang tandhing antarane Gajahsena lan Bima, Gajahsena dibanting lan mati. Kabeh kekuatane Gajahsena pindhah ing Bima. Dene gadhinge dadi senjata kuku Bima.

Pungkasane tandhing antarane Gajahsena lan Bima yaiku ...

a. Gajahsena mati
b. Gajahsena musna
c. Gajahsena menang
d. Gajahsena manut Bima

20. Sandhangan swara cacahe ana lima yaiku ...

a. pepet, layar, suku, taling, taling tarung
b. pepet, wignyan, suku, taling, taling tarung
c. pepet, layar, suku, taling, taling tarung
d. pepet, wulu, suku, taling, taling tarung

21. Aksara kang nggunakake sandhangan wignyan yaiku ...

a. 

b. 

c. 

d. 

22. Aksara "nga" mati ing pungkasan tembung panulisane kanthi sandhangan ...

a. wulu
b. ceceg
c. pepet
d. taling

23. Sandhangan wyanjana cacahe ana 3 yaiku ...

a. cakra, pangku, pengkal
b. cakra, keret, pengkal
c. cakra, ceceg, pengkal
d. cakra, suku, pengkal

24. 

Tembung Jawa ing ndhuwur migunakake sandhangan ...

a. layer lan pepet
b. layer lan ceceg
c. wulu lan cecek
d. suku lan cecek

25. Tembung kang migunakake sandhangan pengkal yaiku ...

a. 

b. 

c. 

d. 

II. Isian

26. Dayang Sumbi uga menehi katrangan kanggo nggawe sendhang lan prau kanthi sewengi.

Kang diarani sendhang ana ukara ing ndhuwur yaiku ...

27. Ing tengah dalan Nyi Rimbawati dicegat rampok sing cacahe telu.

Ukara ing ndhuwur gantinen nganggo basa krama ...

28. Kang diarani guru wilangan ana ing tembang macapat yaiku ...

29. Kumpulane gatra kang mangun sawijine tembang macapat diarani ...

30. Tegese kadaluwarsa ana ing tembang Gambuh yaiku ...

31. Resi Bisma karo swara pedhot-pedhot njalok bantal maang Prabu Duryudana Pinangka tetuane Kurawa.

Kang diarani tetuane Kurawa yaiku ...

32. Bima iku putrane Prabu Pandhu karo Dewi Kunthi kang nomer ...

33. 

Tembung ing ndhuwur nganggo sandhangan panyigeg wanda yaiku ...

34. Sandhangan panyigeg wanda cacahe ana 4 yaiku ...

35. 

Ukara ing nduwur diwaca ...

III. Uraian

36. Wacanen kanti permati!

Ing kana ana wanita ayu jenenge Dayang Sumbi. Dheweke nduwe putra lanang sing jenenge Sangkuriang. Ing sawijining dina Sangkuriang lunga amarga dheweke salah. Sawise puluhan taun dheweke bali. Nalika bali, dheweke weruh Dayang Sumbi lan kepingin omah-omah. Dheweke ora ngerti menawa wanita iki ibune.

Sapa putrane Dayang Sumbi ana ing crita Dumadine Tangkuban Prau?

37. Kepiye watake tembang Gambuh!

38. Kepiye guru lagu lan guru wilangan tembang Gambuh!

39. Gawea ukara pitakon kang jawabane "Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi sedhih"!

40. Bungah atine

Ukara ing nduwur tulisen nganggo aksara jawa!

Download Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2

Kunci Jawaban Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 bisa juga dilihat pada video berikut:

Demikian contoh Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat adik-adik kelas tiga dan bapak ibu guru wali kelas IV.

*Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD

I. Pilihan Ganda

 1. A
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. B
 7. C
 8. C
 9. A
 10. D
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. C
 16. D
 17. C
 18. B
 19. A
 20. D
 21. A
 22. B
 23. B
 24. C
 25. A

II. Isian

26. Blumbang cilik kang isi banyu kanggo adus.

27. Wonten tengah margi Nyi Rimbawati dipun cegat rampok engkang cacahipun tiga.

28. cacahe wanda saben sagatra

29. pada

30. kasep

31. Prabu Duyurdana

32. 2

33. ceceg

34. pangku, wignyan, layer, ceceg

35. kathah lemah kemepyur

III. Uraian

36. Sangkuriang 

37. Wani manuh, kulina lan rumaket 

38. 7u 10u 12i 8u 8o

39. Amarga putrane nomer loro, kepiye kahanane Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi?

40. 

Untuk file soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 di atas bisa anda download pada link berikut ini :

Download Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News