Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com - Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas 3 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 3 sd semester 1 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar adik-adik Kelas 3 SD sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 3 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 3 SD SEMESTER 1

*PILIHAN GANDA

1. Jinisi wayang kang digawe saka kayu awujud golek nyritakake wong agung menak yaiku wayang ...
a. golek
b. kulit
c. beber
d. gedhog

2. Piranti pagelaran wayang antarane kelir kang nggambarake ...
a. sangkan paran
b. langit utawa angkasa
c. manungsa
d. sasmitaning urip

3. Kang kalebu Pandhawa lima yaiku ...
a. Pandhu, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa
b. Pandhu, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
c. Yudistira, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
d. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Baratayuda yaiku ...
a. Bethara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Bapak menyang Solo numpak motor.
Ukara ing dhuwur menawa didadekake krama inggil yaiku ...
a. Bapak tindak Solo numpak motor
b. Bapak tindak Solo nitih motor
c. Bapak menyang Solo nitih motor
d. Bapak nitih motor menyang Solo

6. Kang sinebut Pahlawan Pendhidhikan Nasional yaiku ...
a. Pangeran Diponegoro
b. R.A. Kartini
c. Ki Hajar Dewantara
d. Dr. Soetomo

7. Siyasate perang Pangeran Diponegoro mungsuh Walanda kasebut perang ...
a. tandhing
b. puputan
c. badar
d. gerilya

8. Kang kalebu cengkorongane pidhato yaiku ...
a. tema, pambuka, isi, penutup
b. pambuka, isi, penutup
c. tema, isi, penutup
d. tema, pambuka, penutup

9. Anak ontang anting yaiku anak kang ...
a. mung siji lanang utawa wadon
b. papat lanang kabeh
c. wis ora nduwe bapa lan ibu
d. telu wadon ana tengah

10. Tembung-tembung kang nduweni teges padha diarani ...
a. kembar
b. dasanama
c. namapada
d. padateges

11. Ing ngisor iki tembang dolanan kang kalebu gagrak lawas, kajaba ...
a. Lir-ilir
b. Gundhul-Gundhul Pacul
c. Jamuran
d. Gugur Gunung

12. Dolanan Cublak-cublak suweng biasane ditindakake wanci ...
a. esuk ana ing sekolahan
b. awan sakbubare mulih sekolah
c. sore utawa wengi nalika padhang wulan
d. sak wayah-wayah ana ing omah

13. Tembang dolanan jaranan menehi piwulang supaya ...
a. sregep sinau ora nangisan
b. kurmat lan santun marang wong kang luwih tuwa
c. seneng tetulung marang sapadha-padha
d. ora mbedak-mbedakake derajate manungsa

14. Gatekna tembang dolanan ing ngisor iki!
Jamuran Jamuran ya gege thok
...........................
Jamur gajih mbejijih sa ara-ara Sira badhe jamur apa
Kanggo njangkepi tembang ing ndhuwur kang trep yaiku ...
a. Jamuran ya gege thok
b. Jamur gajih ya gege thok
c. Jamur gajih mbejijih
d. Jamur apa ya gege thok

15. Wong kang pagaweane ngrumat pasarean diarani ...
a. pramuwisma
b. juru mudhi
c. juru kunci
d. juru ruwat

16. Aksara Jawa nglegena cacahe ana ...
a. 18
b. 16
c. 20
d. 22

17. Kang diarani aksara Jawa nglegena yaiku ...
a. aksara lugu nganggo sandangan
b. aksara lugu tanpa sandangan
c. aksara Jawa nganggo sandangan
d. aksara Jawa komplit sak sandangan

18. 

Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ...
a. kata tanya
b. kaya raya
c. kata maya
d. kaya maya

19. "Laga" yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ...


20. Ing ngisor iki kang kalebu tembung andhahan yaiku ...
a. laku
b. turu
c. nyilih
d. lunga

*ISIAN SINGKAT

1. Wong kang nglakokake wayang diarani ...

2. Pambarepe Pandhawa yaiku ...

3. Basa Kramane Tembung Mangan yaiku ...

4. Miyose Bung Tomo ana ing kutha ...

5. Dasanamane bapak yaiku ...

6. Pahlawan kang merjuangke emansipasi wanita yaiku ...

7. Lumrahe isine tembang iku negmot ...

8. Wong kang panggaweane natah watu diarani ...

9. Miturut crita Aji Saka aksara Jawa hanacaraka tegese ...

10. Tembung "bebarengan" linggane ...

*JAWAB SINGKAT

1. Sapa ramane para Pandhawa?

2. Kepriye watake Raden Werkudara?

3. Ukara iki dadekna krama inggil "Simbah lanang loro sikil esuk mau"!

4. Sebutna 3 wae tembang dolanan gagrag anyar!

5. Tulisen nganggo aksara jawa "ana cara"!

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Download soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Jawa pada Kelas 3 SD di Semester 1 k13 pada link berikut ini :

>>>>Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD<<<<

>>>>Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 3 SD<<<<

Baca Juga :

1. Soal UAS/PAS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 3 Semester 1

2. Soal UAS/PAS PPKn Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013

3. Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 3 Semester 1 K13

4. Soal UAS/PAS Matematika Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013

5. Soal UAS/PAS SBdP / SBK Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013

6. Soal UAS/PAS Penjaskes (PJOK) Kelas 3 Semester 1

7. Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

Soal UAS PAS untuk Kelas lain berikut ini:

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News