Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com - Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk jenjang sekolah dasar Kelas 6 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 5 sd semester 1 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 5 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 5 SD SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

1. "Nuwun, Bapak Slamet Kepala Desa ingkang kulo kurmati, bapak Wiro RT 21 ingkang kulo kurmati, saha para rawuh ingkang kulo kurmati ugi."
Ukara ing ndhuwur kalebu perangane sesorah bab ...
a. salam pambuka
b. panutup
c. wigatining atur
d. purwakaning atur

2. Atur pakurmatan ing pidhato kalebu perangan ...
a. pambuka
b. wos
c. panutup
d. salam

3. "Salajengipun, mbokbilih anggen kulo matur ndadosaken kirang renaning penggalih mugi paring pangapunten."
Tembung penggalih ing wacan tegese ...
a. mripat
b. rasa
c. ati
d. omongan

4. Para rawuh ingkang kinurmatan, kulo minangka pangarsaning paguyuban mudha mudhi Sido Dadi ing dhusun menika rumaos suka bagyo awit adhik-adhik lan kanca-kanca kagungan niat saha tekat luhur makempal wonten wadhah Sido Dadi. Tembung suka bagya kosok balene ...
a. bungah
b. kuciwa
c. murka
d. sedhih

5. Adicara kang ora butuhake pambiwara yaiku ...
a. pengaosan
b. pasinaon
c. mantenan
d. sunatan

6. Paribasan ingkang gegayutan kaliyan gotong royong inggih punika ...
a. tut wuri handayani
b. adigang adigung adiguna
c. rawe rawe rantas malang malang putung
d. becik ketitik ala ketara

7. Ojo seneng ngrasani liyan, mundak agawe ... kuping.
Tembung kang trep kanggo jangkepi ukara ing dhuwur yaiku ...
a. kakuning
b. lemese
c. abange
d. wernaning

8. Dadi uwong ki sing mantepan atine, ojo mencla mencle ora iso diugemi guneme.
Tembung entar saka tembung kang kacithak miring taiku ...
a. lunyu ilate
b. kandel ilate
c. ilate kaku
d. ilate lemes

9. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani perang ...
a. Bharathayudha
b. Jemparing
c. Tandhing
d. Kreta

10. "Sasampunipun perang numpak jaran, gentos perang jemparing." Jemparing padha maknane karo ...
a. keris
b. kereta
c. panah
d. pedhang

11. "Raden Arjuna dipunles kulukipun, kenging. Raden Arjuna lingsem sanget."
Lingsem tegese ...
a. nesu
b. isin
c. anyel
d. bungah

12. Adipati Karna iku adhipati ing Ngawangga. Nalika bayi dilarung lan ditemu Kusir Adirata. Ramanipun Bathara Surya dene ibune Dewi Kunthi Nalibrata. Adipati Karna kagungan garwa ingkang asma Dewi Surtikanti lan kagungan putra Warsa Kusuma. Pusakaning ngih menika Kuntawijayandanu, uga kagungan kuda titihan aran Cipta Plaganati.
Bapake Adipati Karna asmane ...
a. Warsa Kusuma
b. Adirata
c. Cipta Planagati
d. Bathara Surya

13. Ana ing sajrone crita Mahabharata kang nduweni watak wengis yaiku ...
a. Sengkuni
b. Werkudara
c. Bisma
d. Drupadi

14. Garwane Raden Arjuna kang sekti ana ing sajroning peperangan yaiku ...
a. Drupadi
b. Srikandi
c. Sembadra
d. Arimbi

15. Menawa arep ngarang wacan kudu migunakake basa ...
a. ngoko
b. krama
c. pepindan
d. campuran

16. Gambaran urip, watak, lan tumindak manungsa kang dipentasake ana ing panggung diarani ...
a. lakon
b. sandiwara
c. karawitan
d. crita urip

17. Ing ngisor iki kang kalebu prastawa alam, kajaba ...
a. lemah jungkruk
b. lindhu
c. gunung jebluk
d. kesandhung

18. Teks kang ngandharake babagan samubarang kanthi cetha nganti sing maca kaya kaya bisa nonton, ngrungokake kedadean kang dicritakake, diarani teks ...
a. diskiptif
b. naratif
c. persuasif
d. ekspesisi

19. Amarga lindhu omah-omah padha ambruk. Dasanamane ambruk yaiku ...
a. anyar
b. remuk
c. rubuh
d. bakoh

20. Bencana Tsunami tahun 2004 iku prenah kadadean ing kutha ...
a. Semarang
b. Aceh
c. Tawangmangu
d. Jakarta

21. Supaya warga masyarakat ora kaget lan bisa nyelametake awake dhewe nalika ngadhepi bencana kudu dianakake ...
a. simulasi bencana
b. pesta rakyat
c. wayangan
d. pasar malem

22. Pasangan aksara Jawa sing manggon ana ing sisihe aksara yaiku ...
a. na
b. sa
c. da
d. ra

23. 
Ukara ing ndhuwur diwaca ...
a. woh jagung
b. wit jagung
c. woh pohung
d. wit pohung

24. 

Menawi dipun waos ...
a. Bapak caping gunung
b. Pakdhe caping gunung
c. Bakul caping gunung
d. Bakul caping gulung

25. Sandhangan wignyan ing sisih ngisor iki yaiku ...

*SOAL ISIAN SINGKAT

1. Pidhato ing basa Jawa uga diarani ...

2. Isi ing teks sesorah diarani ...

3. Kang sepisanan diaturake nalika pidhato yaiku ...

4. Arjuna iku satria ing ...

5. Anake Bima kang misuwur kekuatane yaiku ...

6. Ngresiki kalen supaya ora buntet iku salah sijine cara nanggulangi prastawa ...

7. prastawa alam kang bisa kadadeyan ing papan kang cerak gunung aktip yaiku ...

8. 

Ukara Jawa ing ndhuwur diwaca ...

9. 

Sandhangan ing nduwur iku arane ...

10. Wujude pasangan aksara "sa" yaiku ...

*SOAL JAWABAN SINGKAT

1. Aranan cengkoronganing pidhato kanthi urut!

2. Aranan kang kalebu Pandhawa kanthi urut!

3. Aranan apa bae kang kalebu prastawa alam!

4. Tulisen nganggo aksara Jawa ukara ing ngisor iki!

Pak Hartoko tindak rene

5. 


Kepriye wacane tulisan aksara Jawa ing ndhuwur?

Baca Juga :

1. Soal UAS/PAS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 5 Semester 1

2. Soal UAS/PAS PPKn Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013

3. Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 5 Semester 1 K13

4. Soal UAS/PAS Matematika Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013

5. Soal UAS/PAS SBdP / SBK Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013

6. Soal UAS/PAS Penjaskes (PJOK) Kelas 5 Semester 1

7. Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

8. Soal UAS/PAS IPA Kelas 5 Semester 1

9. Soal UAS/PAS IPS Kelas 5 Semester 1

Soal UAS PAS untuk Kelas lain berikut ini:

Kalian dapat download soal bahasa jawa kelas 5 SD Semester 1 K13 pada link berikut ini :

==> Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD

==> Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 5 SD

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News