Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Salah mata pelajaran yang masuk ke dalam mulok (muatan lokal) adalah bahasa daerah, komputer, bahasa Inggris. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami akan bagikan contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013.

soal bahasa jawa kelas 4

Bagi orang Jawa pasti tidak asing lagi dengan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari ini kita sudah mengenalnya sejak kecil. Bukan hanya bahasa saja yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Jawa ini namun kita juga akan diajari mengenal aksara Jawa.

Sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Ulangan / Penilaian Tengah Semester (UTS/PTS) sebagai murid wajib belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang diinginkan. Untuk belajar kami menyiapkan contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 untuk dipelajari sebagai persiapan.

Pada contoh soal Mid Semester Bhs Jawa kelas IV (empat) Sekolah Dasar Kurikulum 13 semester I (satu/Ganjil) ini juga saya berikan kunci jawabannya. Untuk kunci jawabannya dapat anda download pada akhir postingan ini. Anda tinggal ikuti saja link yang saya berikan di bawah postingan ini.

Berikut contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 :

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 K13

I. Wenehana tandha ping (x) ana aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!

1. Tembung “garit” tegese ....

a. serat
b. kidung
c. garis
d. lagu

2. Isi geguritan luwih ngutamakake ....

a. biasa
b. tetep
c. ajeg
d. becik

3. Amanat ing geguritan yaiku ....

a. kahanan kang nyata
b. durung ngerti juntrunge
c. pesen sing bisa dijupuk
d. kedadeyan apa anane

4. Piweling tegese ....

a. pesen
b. angen-angen
c. pangeling
d. aturan

5. Kesatriyane Raden Janaka yaiku ....

a. Jodhipati
b. Plangkawati
c. Madukara
d. Pringgodani

6. Bapake Pandawa yaiku ....

a. Drestarasta
b. Pandhu Dewanata
c. Bathara Surya
d. Prabu Salya

7. Senjata Kunta Wijaya Danu gadhahane ....

a. Arjuna
b. Bisma
c. Kresna
d. Karna

8. Ukara ing ngisor iki kang bener yaiku ....

a. Bapak sare, kula adus
b. Bapak tilem, kula siram
c. Bapak tilem, kula adus
d. Ibu sare, kula siram

9. Perang tandhing antarane Pandawa karo Kurawa diarani perang ....

a. Brubuh
b. Baratayuda
c. Agul-agul
d. Bubat

10. Putrane Raden Yudistira yaiku ....

a. Pancawala
b. Gathotkaca
c. Abimanyu
d. Wisanggeni

11. Guyup Rukun tegese ....

a. nyolong
b. rusuh
c. tentrem
d. padhang

12. Isi asem jengenge ....

a. beton
b. klungsu
c. kenthos
d. pelok

13. Simbah gerah waja. Waja tegese ....

a. sirah
b. mripat
c. untu
d. kuping

14. Sepi ing pamrih rame ing ....

a. gawe
b. waton
c. dhuwit
d. putung

15. Ibu Guru : “Kowe mau bubar mangan apa Rin?”
Rini : “....”
Wangsulanne Rini kang bener yaiku ....

a. Kulo wau bubar dhahar kwaci , Bu
b. Aku mau bubar nedha kwaci, Bu
c. Aku mau mangan kwaci, Bu
d. Kulo wau bibar kwaci, Bu

16. Nalika gawe ukara pacelathon, sawise jeneng wong dikantheni tanda ....

a. titik
b. koma
c. titik koma
d. titik loro

17. Tibane swara (a, i, u, e, utawa o) ing pungkasane gatra diarani ....

a. pada
b. guru lagu
c. guru wanda
d. guru gatra

18. Ing ngisor iki kalebu tembung macapat kajaba ....

a. Mijil
b. Maskumambang
c. Tembang dolanan
d. Pocung

19.

Latine aksara jawa ing ndhuwur yaiku ....

a. tahu godheng
b. tahu goreng
c. tuku gedhang
d. tuku gorongan

20. Anak gajah jenenge ....

a. belo
b. bledug
c. kompreng
d. pedhet

21. “Gemi setiti ngati – ati” iku tuladhane saking ....

a. purwa kanthi sastra
b. purwa kanthi guru swara
c. purwa kanthi guru sastra
d. purwa kanthi lumaksita

22. Bapa tuku HP anyar.
Ukara ing ndhuwur basa kramane sing bener yaiku ....

a. Bapak mundhut HP anyar
b. Bapak tuku HP enggal
c. Bapak tumbas HP enggal
d. Bapak mundhut HP enggal

23. Sega sak kepel dirubung tinggi.
Cangkriman ing ndhuwur batangane ....

a. nanas
b. pring
c. salak
d. kates

24. Gupak pulute ora melu mangan nangkane, tegese melu rekasane ora melu ....

a. makmur
b. mangan
c. kepenak
d. wragat

25. Tembung “kamar tamu” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....

26. Tembang macapat iku cacahe ana ....

a. 10
b. 11
c. 12
d. 13

27. Unen-unen kang kadhapuk saka rong gatra diarani ....

a. purwa kanthi sastra
b. purwa kanthi guru sastra
c. purwa kanthi lumaksita
d. purwa kanthi guru swara

28. Maha + raja dadi ....

a. nujwari
b. maharsi
c. maharaja
d. prapteng

29. Sira + iku dadi ....

a. ratwagung
b. samyarsa
c. sireku
d. sitinggil

30. Lampu kanggo madhangi wayang jenenge ....

a. blencong
b. bencong
c. sorot
d. petromak

31. Jarik sekodhi iku cacahe ana ... lembar.

a. 12
b. 15
c. 20
d. 25

32. Tukang nglakokake kapal utawa prahu jenenge ....

a. sopir
b. nahkoda
c. pilot
d. kusir

33. Isi duren jenenge ....

a. beton
b. bethem
c. pongge
d. kenthos

34. Kandang macan jenenge ....

a. krangkeng
b. kranji
c. gedhogan
d. pagupon

35. Kain amba kang dipasang ing tontonan wayang kulit jenenge ....

a. geber
b. kelir
c. dekorasi
d. tonil

II. Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

36. Geguritan bisa uga diarani ....

37. Wewayangan tegese gegambaran … manungsa

38. Pusakane Raden Werkudara yaiku ....

39. Gambuh, Maskumambang, Durma, lan Pangkur iku klebu tembang ....

40. Wajik klethik gula jawa, luwih becik sing ....

41. Bapak lagi maca Koran.
Ukara ing ndhuwur menawa dikramakake yaiku ....

42. Isi kluwih jenenge ....

43. Tembung “abang biru” menawa ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....

44. Woh aren jenenge ....

45. Weteng basa kramane ....

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!

46. Wayang dumadi saking tembung wod “Yang/Hyang” kang tegese!

47. Sapa wae kang kalebu Pandhawa iku?

48. Ukara ing ngisor iki kramakna!
“Simbah lunga neng Solo numpak mobil.”

49. Tulisen nganggo aksara jawa!
“gajah putih”

50. Apa tegese “Sendhang Kapit Pancuran” iku?

Untuk kunci jawaban soal bahasa Jawa diatas adalah sebagai berikut tinggal klik dan download :


Kunci Jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 4 Sekolah Dasar

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News