Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Bahasa Jawa itu termasuk mata pelajaran muatan lokal, mata pelajaran ini adanya cuma di Jawa saja. Bagi yang bersekolah di Jawa pasti tidak asing lagi dengan mata pelajaran yang satu ini. Bahasa jawa juga di buat ulangan baik itu UTS/PTS, PAS/UAS, dan PAT/UKK baik di SD, SMP maupun SMA, maka kami akan membagikan Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 6

Bagi siswa Sekolah Dasar yang kebingungan mencari referensi soal akhir semester bahasa jawa kelas enam semester ganjil/gasal kurikulum 13, maka di sini kami akan membagikan contoh soalnya. Contoh soal yang kami bagikan ini sebagai referensi dalam belajar untuk menghadapi ulangan akhir semester sesungguhnya.

Contoh Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas VI Semester I K13 sudah di lengkapi dengan Kunci Jawaban. Sehingga akan mempermudah kalian dalam belajar mandiri di rumah. Contoh soal ini juga bisa anda dapatkan dengan mengunduhnya di akhir postingan ini.

Oke, langsung saja berikut contoh soal bahasa Jawa tersebut :

Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

I. Wenehana tandha (x) ing hurup a, b, c, lan d ing ngarep wangsulan sing paling bener!

Gathotkaca Gugur

Kurawa ngangkat Adipati Karna dadi Senopati perang sakwise Burisrawa gugur. Dina kuwi peteng dhedhet, lan manut aturan perang, perang diendhek sawetara. Nanging ora ngerti kena ngapa Kurawa nerjang aturan kuwi lan ngirim senopati perangae wektu bengi kuwi.

Adipati Karna melbu lan ngorak-ngarik bala Pandawa kang paling ngarep. Kang njaga perkemahan ora bisa nandingi polahe Adipati. Kabar iki kanthi cepet ditampa nganti tekan perkemahan Pandawa Mandalayuda.

1. Irah-irahan wacang ing dhuwur yaiku ...

a. Gathotkaca lumpuh
b. Gathotkaca Gugur
c. Gathotkaca Perang
d. Gathotkaca Lumpuh

2. Kang ngorak arik bala Pandawa asmane ...

a. Burisrawa
b. Adipati
c. Adipati Karna
d. Buta

3. Dina kuwi peteng ...

a. ndhedhet
b. tenan
c. banget
d. jenggureng

4. Unsur crita kang ngemot pitutur diarani ...

a. alur
b. latar
c. tema
d. amanat

5. Ing ngisor iki kang ora klebu arane crito bocah yaiku ...

a. Kebo lan Wedus
b. Semut lan Walang
c. Babad Tanah Jawi
d. Manuk Gagak lan Kendhi

6. Gamelan iku digawe saka ...

a. perunggu
b. perak
c. tembaga
d. emas

7. Jenise woh-wohan kang godhonge bisa kanggo gawe jamu yaiku ...

a. semangka
b. kates
c. nanas
d. jagung

8. Tuladha penutup sesorah yaiku ...

a. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saget mupangati
b. Kula aturaken matur nuwun bilih panjenengan rawuh
c. Dumateng para pepunden saha para lenggahan sedaya
d. Mekaten atur kula, menawi wonten kalepatan nyuwun agunging pangapunten

9. Sakdurunge nindakake nyritakake lakon dongeng, becike ...

a. gawe cengkorongan
b. ngapalne isine
c. nyalin kesimpulan
d. aweh ngerti

10. Wong kang pegaweane gawe keris diarani ...

a. kemasan
b. empu
c. gamel
d. geram

11. Tembang macapat cacahe ana ...

a. 10
b. 11
c. 12
d. 13

12. Sekar pangkur kang winarna.
Penggalan tembang pangkur ing dhuwur nduweni .... guru wilangan.

a. 8
b. 9
c. 10
d. 11

13. Sing dudu paugeran gawe tembang macapat yaiku guru ...

a. wilangan
b. lagu
c. gatra
d. mantra

14. Astane simbah ora bisa diobahake.
Tegese tembung astane yaiku ...

a. mripate
b. tangane
c. wetenge
d. sirahe

15. Sapa sing tuku klambi kae
Ura ing dhuwur sing pas diwenehi tanda ...

a. koma
b. pitakon
c. seru
d. titik

16. .... cacahipun aksara jawi?

a. sinten
b. pinten
c. sapa
d. ngapa

17. Arjuna iku putra Pandhawa kang angka ...

a. lima
b. siji
c. loro
d. telu

18. Supaya aksara jawa diwaca "O" diwenehi ...

a. taling tarung
b. wignyan
c. cecek
d. wulu

19. Gathekno tulisan jawa ing ngisor!


Tulisan Jawa ing dhuwur, yen ditulis latin ...

a. aku tuku klambi lima
b. aku nanggo klambi anyar
c. aku tuku krambil sanga
d. aku tuku krambil lima

20. Kendhang olehe nabuh ...

a. dithuthuk
b. ditarungake
c. didamu
d. dikeplak

21. Hawa ing mangsa ketiga biasane adhem ...

a. memplak
b. mbranang
c. nyenyes
d. thuntheng

22. Nandur wit-witan iku kudu dirabuk lan disiram supaya ...

a. mati
b. garing
c. subur
d. rusak

23. Tukua bayem ... wae ya! kanggo njangan bening.
Tembung kang mathuk kanggo ukara ing nduwur yaiku ...

a. satalen
b. sauntil
c. satompo
d. sakranjang

24. Darman negor gedhang ... ing tegalan

a. sajanjang
b. saepek
c. sauler
d. satundhun

25. Dadi wong kudu jembar segarane.
Jembar segarane tegese ...

a. sugih pangapura
b. sanutan
c. sugih banda
d. sabar

26. Jalukan ora wewehan.
Paribasan yaiku ...

a. Merga saka welase, temahan rugi dhewe
b. Karep njaluk, ewoh aweh
c. wong tuwa nyukupi penjalukane anak
d. Bodho lan pinter cilaka kabeh

27. Sing ora kalebu punakawane pandhawa yaiku ...

a. Semar
b. Bagong
c. Janaka
d. Petruk

28. Gamelan iku digawe ana rong laras yaiku pelog lan ...

a. slendro
b. manyura
c. gendhing
d. gendhang

29. Guru iku nduweni jarwa dhosok yaiku ...

a. gulune kuru
b. ngguyu ngguyu
c. wagu lan kuru
d. digugu lan ditiru

30. Mas Joni ... Pak Guru supados maos geguritan wonten ing ngajeng kelas.

a. dikongkon
b. diparingi
c. didhawuhi
d. didangu

31. Ukara ing ngisor iki nudhuhake rasa seneng yaiku ...

a. Hore, bijiku apik!
b. Wah, aku ora sangu!
c. Astaga, bukuku keri!
d. Aduh, sikilku kesandung!

32. Jumadi dolanan bal-balan ing lapangan.
Ukara ing nduwur lesane ...

a. ing lapangan
b. bal-balan
c. dolanan
d. Jumadi

33. Samsul maculi kebon kanggo nandur Lombok.
Maculi iku linggane ...

a. pacul
b. macul
c. paculi
d. aculi

34. Jono : "Badhe tindak pundi Bu Lik?"
Bu Lik : "Arep menyang Magelang."
Jono : " Yindak Magelang nitih punpa, Bu lik?"
Bu Lik : "...."
Ukara kang trep kanggo nerusake pacelathon ing ndhuwur yaiku ...

a. Kula badhe nitih sepur
b. Kula badhe numpak sepur
c. Aku badhe nunggang sepur
d. Aku arep numpak sepur

35. Bocah kelas enem wae ora bisa ... kowe lagi kelas loro.
Tembung pangiket sing pas kanggo ndhapuk ukara ing dhuwur yaiku ...

a. apa
b. aneh
c. apa meneh
d. sanajan

II. Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nagnggo tembung kang mathuk lan bener!

36. Gambar ing ngisor jenenge ...


37. Wardoyo bocah sing jujur. Kosok baline jujur yaiku ...

38. Cacahing baris wonten ing tembang macapat diarani ...

39. Awake Joni kuru semangka. Kuru semangka tegese ...

40. Uwi, gembili, lan ketela kalebu tanduran ...

41. Emas, berlian, perak, perunggu iku kalebu bandha rajabrana.
Jaran, kebo, sapi iku kalebu bandha ...

42. Kebumen, 10 November 2020
Ukara ing ndhuwur kalebu perangane layang kang diarani ...

43. Mangsa larang pangan iku diarani ...

44. Sekar pangkur ing winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngurip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaestri siyang retri

Tembang ing dhuwur ana ... gatra

45. Guru lagu tembang ing ndhuwur yaiku ...

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

46. Ukara ing ngisor iki salinen nganggo krama alus!

  1. Ibu lagi adus
  2. Simbah ngombe kopi susu
  3. Bapak numpak sepeda motor

47. Salinen nganggo aksara jawa "Krambile digawe santen".

48. Sapa bae ding diarani Pandhawa!

49. Apa tegese dawa tangane, dawa ususe, lang lunyu ilate?

50. Tulisen 3 bae perangane gamelan kang kok ngerteni!

Untuk soal dan kunci jawaban di atas dapat anda download pada link berikut ini. Jika nanti link rusak tolong beritahu kami lewat kolom komentar agar segera diperbaiki.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News