Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013

Bagi orang jawa, bahasa jawa merupakan bahasa sehari-hari yang selalu digunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Untuk itu bahasa Jawa masuk ke mata pelajaran muatan lokal di Jawa. Artinya pelajaran bahasa Jawa hanya ada di Jawa saja yang masih menggunakan bahasa jawa. Untuk itu kami akan membagikan contoh soal ulangan akhir semester bhs Jawa kelas VI Semester I (Ganjil) Sekolah Dasar kurikulum 13.

soal uas bahasa jawa kelas 6

Setelah paruh semester atau semester 1 mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas Enam ini tetap di ujikan di penilaian akhir semester/ulangan akhir semester (PAS/UAS) K13. Maka dari itu sebelum melaksanakan ulangan ini alangkah baiknya kita belajar yang sungguh sungguh sebagai persiapan diri agar mendapat nilai yang baik serta mendapat nilai di atas KKM sekolah.

Belajar tidak hanya dari buku saja, di era digital seperti saat ini kita dapat mencari contoh contoh soal melalui internet. Nah, agar kita semua dapat belajar dengan baik sebagai persiapan menghadapi ulangan akhir semester kami akan membagikan Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013.

Saat ini anda sudah tepat mengunjungi blog ini, karena blog ini lebih banyak membagikan contoh soal bagi sekolah dasar (SD). Contoh soal yang kami bagikan mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SD ada semua. Bukan hanya itu saja blog ini juga menyajikan administrasi yang dibutuhkan bagi seorang guru SD mulai dari RPP 1 lembar yang dipakai saat ini dan silabus juga ada.

Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013

I. Wenehana tandha (x) ing hurup a, b, c, lan d ing ngarep wangsulan sing paling bener!

1. Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siang ratri

Tembang ing nduwur ini jenenge ...
a. Pocung
b. Pangkur
c. Kinanthi
d. Gambuh

2. Cacahing wanda gatra katelu tembang ing ndhuwur gunggunge ana ...
a. 4
b. 7
c. 8
d. 10

3. Cacahing gatra tembang ing ndhuwur yaiku ...
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

4. Adi ora mlebu sekolah .... lara untu.
Tembung kang mathuk kanggo ngiseni ceceg-ceceg yaiku ...
a. angger
b. jarene
c. supaya
d. amarga

5. any - sapu.
Yen ditulis tembung andhahan kang bener yaiku ...
a. anysapu
b. anyapu
c. nyapu
d. ansapu

6. Bocah enom yen matur karo wong sing luwih tuwa nggunakake basa ...
a. ngoko
b. krama madya
c. krama inggil
d. mudha krama

7. Bapak nembe nedhi pisang.
Tembung nedhi sing bener ...
a. nedha
b. nedi
c. mangan
d. dhahar

8. Pak Wandi (pundhut) koran.
Tembung sing ana njero kurung sing bener yaiku ...
a. kapundhut
b. dipundhut
c. mundhut
d. dak pundhut

9. Aksara Jawa pasangan iku cacahe ana ...
a. 17
b. 18
c. 19
d. 20

10. Gambar ing ngisor iki jenenge ...


a. Janaka
b. Kresna
c. Nakula
d. Werkudara

11. Tibane swara ing saben pungkasane gatra tembang macapat diarani ...
a. guru wilangan
b. guru swara
c. guru nadhi
d. guru lagu

12. Tulisan jawa ing ngisor unine ...


a. tuku soto pitu
b. tuku srabi pitu
c. tuku srutu pitu
d. tuku sapu pitu

13. Wujude pasangan aksara jawa ing ngisor yaiku ...14. Kok njanur gunung, kadingaren esuk-esuk wis dolan.
Janur gunung tegese ...
a. aren
b. kambil
c. jambe
d. janur

15. Prabu Puntadewa iku ratu ing ...
a. Amarta
b. Hastina
c. Pandhawa
d. Ngamarta

16. Warangka iku wadhahing ...
a. cundrik
b. keris
c. gaman
d. clurit

17. Gambar


Gamelan ing dhuwur jenenge ...
a. saron
b. kenong
c. demung
d. bonang

18. Wong sing pagaweyane nggarap sawah jenenge ...
a. among mina
b. among mitra
c. among kanca
d. among tani

19. Reca watu. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ...


20. Jenenge kembang kambil iku ...
a. mayang
b. manggar
c. wayang
d. krosak

21. Alun-alun iku lemah jembar kang mapane ana ngarep utawa mburine ...
a. mejid
b. omah joglo
c. kraton
d. kalurahan

22. Olehmu mlaku aja klemar klemer.
Kosok baline klemar klemer yaiku ...
a. gremat gremet
b. cekat ceket
c. cenunak cenunuk
d. glendhah glendhoh

23. Program kanggo ngundhakake asile tetanen jenenge ...
a. Pancasila
b. Panca Usaha
c. Koperasi
d. Panca Usaha Tani

24. Rikma memak ngembang bakung, yen drijine mucuk ...
a. krai
b. semangka
c. eri
d. salak

25. Bledheg iku arane godhong ...
a. waru
b. jarak
c. sawo
d. mlinjo

26. Dongeng iku kanthi irah-irahan Kancil Nyolong Timun.
Irah-irahan tegese ...
a. paragraf
b. alinia
c. pikiran baku
d. judhul

27. Pak Harno nggladhi karawitan, amarga arep lomba.
Tembung nggladhi tegese ...
a. marani
b. nggarap
c. latihan
d. nglatih

28. Kuku Pancanaka iku gamane ...
a. Puntadewa
b. Werkudara
c. Janaka
d. Nakula

29. Undhagi iku tukang gawe bekakas saka ...
a. emas
b. tembaga
c. wesi
d. kayu

30. Tembung-tembung ing ngisor iki kabeh antuk ater-ater se, kajaba ...
a. sebathok
b. sekarung
c. sekadut
d. sepeda

31. Antarane mangsa tiga menyang mangsa rendheng iku jenenge mangsa ...
a. mareng
b. labuh
c. tiga
d. rendheng

32. Tembung linggane ditindakake ...
a. ditindak
b. tindakake
c. tindhak
d. tindak

33. Terong, lombok, dhele, kacang ijo iku kelebu tanduran ...
a. empon-empon
b. karang kitri
c. palawija
d. pala kependhem

34. Tibaning swara ana ing pungkasane gatra iku jenenge ...
a. guru wilangan
b. guru lagu
c. lagu
d. guru

35. Tanggal panulise layang diarani ...
a. titi laras
b. wasana basa
c. adangiyah
d. titi mangsa

II. Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nagnggo tembung kang mathuk lan bener!

36. Seni reog iku saka laladan ...

37. Gatekna tulisan ing ngisor!

Yen ditulis latin ...

38. Gatekno gambar!

Gambar ing nduwur jenenge ...

39. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ...

40. Sing sapa salah bakal seleh iku kelebu purwakanthi ...

41. Ana dina, ana upa iku kelebu purwakanthi ...

42. Urip sarwa kecukupan, ora tau ...

43. Guru lagune tembang dhandanggula gatra pungkasan yaiku ...

44. Anak telu lanang, wadon, lanang diarani ...

45. Larase gamelan iku ana loro yaiku ... lan ...

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

46. Apa kang diarani perang baratyuda iku?

47. Apa kang diarani andhahan iku?

48. Lemari kayu. Tulisen nganggo aksara jawa!

49. 2017. tulisen nganggo aksara jawa!

50. Bapak turu aku adus. Tulisen nganggo basa krama inggil!

Untuk kunci jawaban soal diatas dapat anda klik tautan di bawah ini :

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News