Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com - Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas 6 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 6 sd semester 2 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 6 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 6 SD SEMESTER 1

*Soal Pilihan Ganda PAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

1. Perangane gamelan kang nabuhe sarana digesek yaiku ...
a. gender
b. rebab
c. kendhang
d. gong

2. Pasuryane wong kang lagi nampa hadiah yaiku ...
a. suminar
b. pucet
c. abang
d. njenggureng

3. Kolah wadhah banyu ing jedhing kudu dikuras paling sithik seminggu sepisan supaya ...
a. krasan menawa adus
b. ora didukani ibu
c. ora dinggo ngendhog nyamuk
d. mujudake dhawuhe ibu

4. Tukuo kangkung ... wae ya! Mengko ditumis kanggo lawuh mangan.
Tembung kang mathuk kanggo ukara ing ndhuwur yaiku ...
a. satalen
b. sauntil
c. satompo
d. sakranjang

5. Bapak ngundhuh gedhang ... ing kebon mburi omah. Tembung kang mathuk kanggo ukara ing nduwur yaiku ...
a. sajanjang
b. saepek
c. sauler
d. satundhun

6. Dadi wong kudu jembar segarane. Jembar segarane tegese ...
a. sugih pangapura
b. sanutan
c. sugih bandha
d. sabar

7. Ibu adhik supaya enggal adus.
Tembung kang mathuk kanggo ukara ing ndhuwur yaiku ...
a. kongkon
b. mrentah
c. ndhawuhi
d. ndangu

8. Bapak maos koran wonten teras. Jejer ukara ing ndhuwur yaiku ...
a. bapak
b. maos
c. koran
d. wonten

9. Magepokan karo crito kang ngemot papan panggonan diarani ...
a. alur
b. latar
c. tema
d. amanat

10. Ing ngisor iki kang kalebu crita sejarah yaiku ...
a. Kancil Mangan Timun
b. Damar Wulan
c. Babad Tanah Jawi
d. Manuk Gagak lan Kendhi

11. Gamelan iku digawe saka ...
a. perunggu
b. perak
c. tembaga
d. emas

12. Jinise tanduran kang kembange bisa dimasak kanggo lawuh mangan yaiku kembang ...
a. mawar
b. turi
c. dahlia
d. jagung

13. Kang kalebu tuladha pambuka sesorah yaiku ...
a. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged mupangati
b. Kula aturaken matur nuwun bilih panjenengan kersa rawuh
c. Dumateng para pepundhen saha para lenggahan sedaya
d. Mekaten atur kula, menawi wonten kalepatan nyuwun agunging pangapunten

14. Sadurunge miwiti nyritakake lakon dongeng, becike ...
a. gawe cengkorongan
b. ngapalke isine
c. nyalin kesimpulane
d. aweh ngerti

15. Wong kang pegaweane ngopeni jaran diarani ...
a. Jagal
b. pangon
c. srati
d. gamel

16. Ukara ing ngisor iki kang ngemot jejer wasesa lan lesan yaiku ...
a. Ibu radi sayah
b. Bapak badhe tindak
c. Rianti tuku buku
d. Roti telu entek kabeh

17. Ibu : "Wan, arep menyang ngendi awakmu?
Wawan : "..."
Ibu : "menyang warung tuku apa?"
Wawan : "tumbas buku kaliyan setip bu"
Ukara kang trep kanggo ngisi pacelathon ing ndhuwur yaiku ...
a. Badhe tindak warung bu
b. Arep menyang warung
c. Aku arep neng warung
d. Badhe dhateng warung

18. Badrun ora tau gelem sinau. Badrun ora munggah kelas.
Tembung pangiket sing pas kanggo dhapuk ukara ing ndhuwur yaiku ...
a. menawa
b. sanajan
c. mulane
d. amarga

19. Tembang macapat cacahe ana ...
a. 15
b. 13
c. 12
d. 11

20. Kang diarani gatra ing tembang macapat yaiku ...
a. judul tembang
b. cacahe larik
c. surasa tembang
d. cacahe panembang

21. Wacanen kanthi premati tembang ing ngisor iki!
Pangkur

Sekar pangkur kang winarna, Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip, Ala lan becik punika,
Prayaga kawruhana,
Adat waton punika dipun kadalu, Miwah engkang tata krama,
Den kaesthi siang ratri
Guru lagu lan guru wilangan ing gatra kapisan yaiku ...
a. 7a
b. 7i
c. 7u
d. 7e

22. Sandhangan cecak manggon ana ing ... aksara.
a. sangisore
b. satengahe
c. sandhuwure
d. sakiwane

23. Kyai Jaka menawa ditulis aksara Jawa yaiku ...

24. Muga-muga tansah pinaringan kasarasan. Linggane tembung kang kacithak miring yaiku ...
a. kasar
b. kasaras
c. sarasan
d. saras

25. 

Ukara ing ndhuwur unine ...
a. Sutama dowo umur
b. Sutama menyang sumur
c. Sutama nduwe sumur
d. Sutama gawe sumur

*Soal Isian Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

1. Adigang, adigung, adiguna tegese ...

2. Tegese bebasan "Nabok Nyilih Tangane" tegese ...

3. Tembung kang salah kaprah nanging isih dienggo guneman ing basa padinan diarani tembung ...

4. Gamane Raden Gathotkaca sing njalari iso mabur yaiku ...

5. Guru wilangan lan guru lagu tembang pangkur gatra kaping 5 yaiku ...

6. Kates, terong, lan labu kalebu tanduran ...

7. Tembung murba + ing menawa digandheng dadi siji, yaiku ...

8. Tradhisi ngresiki kuburan leluhur diarani ...

9. Jumadi dolanan bal-balan ing lapangan. Ukara ing ndhuwur lesane ...

10. Nonton pagelaran wayang iku kalebu pengalaman kang ...

*Soal Jawab Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

1. Ukara ing ngisor iki salinen nganggo krama alus!

a. Rambute simbah wis putih

b. Bapak tuku wedus jawa

2. Apa kang diarani guru lagu ana ing tembang macapat?

3. Awake Joni kuru semangka. Apa tegese kuru semangka?

4. 

Kepriye unine aksara Jawa ing ndhuwur?

5. Kapan kang diarani mangsa labuh iku?

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Kalian dapat download soal bahasa jawa kelas 6 SD Semester 1 K13 pada link berikut ini :

==> Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD

==> Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News