Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Sekolahkudasar.blogspot.com - Pada pertemuan kali ini kami akan membagikan contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban.


Bahasa Jawa atau Boso Jowo merupakan bahasa daerah di sebagian pulau jawa. Maka dari itu mata pelajaran ini adanya cuma di Jawa dan masuk dalam muatan lokal atau mulok.

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Pandhawa

Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa lima. Yudhistira minangka pambarepe Pandhawa, kang duwe watak ambek darma lan nrima ing pandum, adoh saka hawa nefsu. Sing nomer loro arane Raden Werkudara utawa Bima. Pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. Kang nomer telu utawa panengahe Pandhawa jenenge Raden Janaka kondhang baguse, prigel lan trampil manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudage satriya kembar wuragile Pandhawa.

Pandhawa lima mujudage satriya kang anduweni watak utama, ambeg darma, lan luhur bebudene. Wiwit cilik mula wus katon luhuring budi. Seneng welas marang wong cilik, lan seneng tetulung marang wong kang nandhang sangsara.

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok paling bener!

1. Pandhawa cacahe ana   ....
        a. lima
        b. enem
        c. Pitu
        d. wolu

2. Pambarepe Pandhawa yaiku .....
        a.     Nakula
        b. Janaka.
        c. Yudhistira
        d. Werkudara

3. Kang sinebut satriya kembar saka Pandhawa yaiku  ....
a. Karna lan Sadewa
        b. Nakula lan Sadewa
        c. Narayana lan Sadewa
d. Nakula lan Dewa. 

4. Nguri-uri tegese ....
a. ngrembaka
        b. mbucal   
        c. ngilangake
        d. nglanggengake

5. Wis telung dina iki kulawargane Pak Darmo lan tangga-tanggane mapan ing tendha pengungsen. Prastawa ing dhuwur kalebu prastawa kang  ....
a. nyedhihake c. biasa
b. nyenengake d. nglegagake  

6. Piranti kanggo SMS jenenge .....
a. email b. komputer         c. HP d. telepon

7. Ibu Guru : “Kowe mau bubar mangan apa Rin?”
Rini : “..........................................................”
Wangsulane Rini kang bener yaiku ....  
  a. Kala wau bubar dhahar kwaci c. Aku mau bubar nedha kwaci
b. Aku mau mangan kwaci                 d. Kula wau bibar nedda kwaci 

8. Pokal gawene manungsa ing ngisor iki kang bisa ndadekake rusaking lingkungan kajaba  ....
a. Mbuwang sampah ing papan sampah c. Nggolek iwak nganggo racun
b. Mbuwang limbah ing kali                 d. Negori wit-witan 

9. Kewan sing mangan ing terumbu karang yaiku  ....
a.hiu b. teripang c. ula d. kadhal

10. Tandurane katon  ....
a.garing b. urip lemu     c. gersang d. ijo royo-royo

II. Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!

11. Tresna asih, guyup rukun a. Gotong royong
12. Gugur gunung                         b. pinter
13. Nakula lan Sadewa                 c. saroja
14. Kasak baline bodho         d. Ki Hajar Dewantara
15. 2 Mei                                 e. Kembare Pandhawa
                                f. Ahmad Yani
                                g. rame.

III. Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

16. Pandhawa lima mujudake satriya kang duweni watak ....   
17. Sing nyambut gawe padha guyup  .... 
18. Alas kang dibabati bakal nuwuhake  ....    
19. Para warga padha gugur gunung. Gugur gunung tegese  ....
20. Suradi kerep mbolos, mulane Suradi dadi .... 
21. Panengahe Pandhawa yaiku ....
22. Yen wayah bengi katon       ....      kang abyor endah yen sinawang
23. Cindhe Laras, Bawang Abang Bawang Putih kalebu ....
24. Tembung sing meh padha tegese dienggo bebarengan diarani ....
25. Guyup Rukun . Tulisan nganggo aksara Jawa   ....

IV. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor manut printahe!

26. Tulisen 3 wae piranti kanggo omong-omongan!
Wangsulan :___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
27. Apa wae kang nuwuhake banjir?
Wangsulan :___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
28.Tulisen aksara latin ing ngisor iki nganggo aksara jawa!
“Suradi”
Wangsulan :___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
29. Apa kang diarani “Reboisasi”?
Wangsulan :___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
30. Gaweya ukara saka tembung ing ngisor iki!
a. Kretek
b. Tresna asih
Wangsulan :___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________


Demikian Soal Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat.

Kunci Jawaban soal di atas bisa anda dapatkan pada link berikut ini :

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News